Witamy na stronie Parafii Św.Stanisława BM we Włocławku

NIEZNAJOMOŚĆ PISMA ŚWIĘTEGO JEST NIEZNAJOMOŚCIĄ CHRYSTUSA – (św. Hieronim).

1  Prawie każdy z nas nosi ze sobą telefon komórkowy. Dlaczego? Ponieważ chcemy być dostępni dla tych, którzy do nas zadzwonią i sami chcemy mieć do nich dostęp. Kiedy ktoś mówi do Ciebie: Przyjedź do mnie, ale Ty nie znasz drogi, to czasem zapraszający mówi: Zabierz telefon, kiedy będziesz się zbliżał, to Cię dokładnie pokieruję.  Czy w takiej sytuacji zlekceważysz tę wskazówkę i zostawisz telefon w domu? Innym razem czekamy na bardzo ważną i pilną informację. Jeśli sprawa dotyczy naszej rodziny albo zdrowia, lub pracy, czy wyłączymy telefon? Bożym telefonem jest Pismo Święte. Przez Biblię Bóg chce przekazać nam ważne sprawy i pokierować w życiu. A przecież tak rzadko do tej Biblii zaglądamy, tak rzadko ten „boży telefon” nosimy ze sobą. Zmieńmy to!  Bóg do Ciebie dzwoni! ODBIERZESZ ? Odkrywaj serce Boga w słowach Boga (Św. Grzegorz Wielki).

[Pobierz prezentację powód: 1]
[Zobacz listę wszystkich]

 

2 O Boże mój, jak to się dzieje w tym biednym starym świecie, że jesteś tak wielki, a przecież nikt Cię nie znajduje, że wołasz tak głośno, a nikt Cię nie słyszy, że jesteś tak blisko, a nikt Cię nie spostrzega, że ofiarujesz się każdemu a nikt nie zna Twego imienia? Ludzie uciekają od Ciebie i mówią, że nie potrafią Cię znaleźć, odwracają się do Ciebie tyłem i mówią, że nie mogą Cię ujrzeć, zatykają sobie uszy i mówią, że nie są w stanie Cię usłyszeć (Hans Denck).  Niech przedstawiony tekst pozwoli Ci pojąć jak ważnym jest poznanie Bożych Słów, abyś nie znalazł się w gronie osób, których autor miał na myśli. Znajdź się w gronie osób, które opisuje apostoł (1J 1,1-3)

[Pobierz prezentację powód: 2]
[Zobacz listę wszystkich]

3   Tylko Chrystus ma słowa, które nie ulegają zatarciu (Jan Paweł II). Jedyną rzeczą, która nie jest stratą czasu, jest poszukiwanie Boga, nawet jeśli On jest nieosiągalny (Św. Bernard). Jeśli jesteś głodny i pokarmu szukasz, On chlebem (Św. Ambroży). Do Boga trzeba przychodzić dniem i nocą (Łk 11,9;Am 5,4 ). Bóg wszystko nam dał dając nam swego Syna. Wszystko nam objawił ofiarowując nam swoje jedyne Słowo. Po Jezusie Chrystusie nie ma już na co czekać (Św. Jan Chryzostom). Gdy już żadnemu słowu zaufać nie można, bo słowa okazały się kłamliwe, pozostaje jeszcze Słowo Ewangelii (Kardynał Stefan Wyszyński).

[Pobierz prezentację powód: 3]
[Zobacz listę wszystkich]

4   Będziesz Biblię nieustannie czytał - powiedział do mnie dziadek. Będziesz ją kochał więcej niż rodziców. Więcej niż mnie, nigdy się z nią nie rozstaniesz. A gdy zestarzejesz się, dojdziesz do przekonania, że wszystkie książki, jakie przeczytałeś w życiu, są tylko nieudolnym komentarzem do tej jedynej Księgi (Roman Brandstaetter).  Nie mieliśmy takiego dziadka, ale krótka chwila i my będziemy dziadkami. To co powiemy o Biblii naszym wnukom zależy od nas samych. Będzie to również odpowiedzią Bogu na to co powiedział w: Pwt 11,18-21.

[Pobierz prezentację powód: 4]
[Zobacz listę wszystkich]

5 To śmieszne, jak bardzo wierzymy w to, co napisane jest w gazetach, a podajemy w wątpliwość to, co mówi Pismo Święte.  To dziwne, jak bardzo każdy chce iść do nieba pod warunkiem, że nie będzie musiał dowiedzieć się, myśleć, mówić, ani też robić czegokolwiek, o czym mówi Słowo Boże.  To dziwne, jak możesz przez SMS wysłać setki plotek, które rozprzestrzeniają się jak nieokiełzany ogień, ale kiedy wysyłasz przesłania dotyczące Pana Boga, ludzie dwa razy zastanawiają się, czy podzielić się nimi z innymi.  To śmieszne, jak bardzo możemy być przejęci tym, co inni ludzie pomyślą o nas, zamiast tym, do czego wzywa nas Bóg!  To dziwne, jak chętnie dowiadujemy się o rzeczach nie mających znaczenia, a nie chcemy dowiedzieć się, co mówi do nas Jezus Chrystus i nasz Stworzyciel, Bóg Ojciec.

[Pobierz prezentację powód: 5]
[Zobacz listę wszystkich]

6   Biblia to list Boga do ludzi (Św. Grzegorz).  Jeśli nie czytasz Biblii, to tak jakbyś wyrzucał list do kosza, bez otwierania.  Gdyby Królowa Brytyjska napisała do Ciebie list, czyż nie przeczytałbyś go z zaciekawieniem? Zapewne także z radością, troskliwie i uważnie. Otrzymałeś list. Nie od jakiegoś ziemskiego władcy, ale od Króla Niebios. Jednak nieomal pogardzasz tym darem, takim bezcennym skarbem.  Za każdym razem, kiedy czytasz Ewangelię, sam Chrystus do Ciebie przemawia. Gdy czytacie, modlicie się do Niego i rozmawiacie z Nim (Św. Tichon, biskup prawosławny).  Nie ma takiej nauki, która byłaby lepsza, cenniejsza i ważniejsza niż tekst Ewangelii. Rozważajcie i zachowujcie to, czego nasz Pan i Nauczyciel, Jezus, nauczał przez swoje słowa i co wypełniał przez swoje czyny (Św. Cezara).   Ewangelia jest Chrystusem(Ap 19,13) (Amelanus).

[Pobierz prezentację powód: 6]
[Zobacz listę wszystkich]

 

7  Pismo Święte, to kod genetyczny Nowego Człowieka ukształtowanego na obraz Chrystusa, to tchnienie Ducha Stworzyciela, które nas przemienia, delikatny powiew, przed którym prorok Eliasz zasłonił niegdyś twarz  (1Krl 19,13). To właśnie dlatego nazywamy je natchnionym. My zaś z odsłoniętą twarzą (2Kor 3,18) kontemplujemy oblicze Pańskie wpisane w nasze wnętrza wraz z Chrztem i stajemy się stopniowo do Niego podobni (Ks J. Kaczmarek C. M)

[Pobierz prezentację powód: 7]
[Zobacz listę wszystkich]

 

8   Encyklika Papieska: „Przyjmując Chrystusa, otwieracie się na ostateczne Słowo Boga, na tego, w którym Bóg dał się w pełni poznać i który wskazał nam drogę wiodącą do Niego”. „Cały Nowy Testament jest hymnem na cześć nowego życia dla tego, kto wierzy w Chrystusa i żyje w Jego Słowach” (Jan Paweł II).  W Biblii znajdujemy akurat tyle, ile szukamy: to, co wielkie i Boże, gdy szukamy tego, co wielkie i Boże; to, co ważne i historyczne, gdy szukamy tego, co ważne i historyczne; a nie znajdziemy w ogóle niczego, gdy niczego nie szukamy. Głodni znajdują w niej pokarmu do syta, lecz dla sytych jest księgą odpychającą jeszcze przed jej otwarciem. Biblia mówi o nowym świecie, świecie Boga! (Karl Barth). Bez Pisma Świętego nie dojdziemy do świętości! (Św. Hieronim).

[Pobierz prezentację powód: 8]
[Zobacz listę wszystkich]

9 II Sobór Watykański: „od początku stworzenia Bóg prowadzi dialog z człowiekiem a Pismo Święte jest właśnie jednym z elementów tego odwiecznego dialogu”. Jeżeli więc ktoś chce naprawdę rozmawiać z Bogiem, nie może nie uznawać Jego Słów, które zostały zapisane właśnie w Piśmie Świętym, spisane nie dla samego spisania, ale po to, by zostały poznane. Nie poznawać to tak, jakby zatkać uszy w obecności mówiącego.   „Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was” (J 15,3).  „Dziwili się słowom łaski” (Łk 4,22).

[Pobierz prezentację powód: 9]
[Zobacz listę wszystkich]

 

10   Dlaczego czytać Pismo Święte ?  Ponieważ pragnie tego Jezus ! On sam wyraził to pragnienie w świątyni. W każdy szabat udawał się do synagogi i tam czytał i słuchał słowa Pisma Świętego. Później sam w sposób bezpośredni zarządził: Badajcie Pisma, ponieważ to one dają świadectwo o mnie ( J 5,39; J 20,30-31 ).   Pierwsi chrześcijanie, którzy mieli jeszcze w pamięci zaproszenie Jezusa i Apostołów do czytania Pisma Świętego, czytali je każdego dnia, nawet kilka razy dziennie; i by mieć łatwiejszy do niego dostęp w niebezpieczeństwach i prześladowaniach, zabierali je zawsze ze sobą, przynajmniej Ewangelię. I z niej czerpali siły do wytrwania w wierze, a nawet oddawali za nią życie.  Jezus jako 12 latek znał Słowo Boże lepiej niż niejeden, choćby 62 latek mniemający, że spełnia wolę Bożą (Łk 2,41-52).  „Słowa, które Ja wam powiedziałem, są Duchem i życiem” (J 6,63).

[Pobierz prezentację powód: 10]
[Zobacz listę wszystkich]

 

11   Ponieważ pragnie tego Kościół, który rozpowszechnił Pismo Święte po świecie, aby wszyscy mogli mieć do niego dostęp i owocnie go czytać. Jak bardzo lektura Pisma Świętego jest zalecana przez papieży!  Encykliki PROVIDENTISSIMUS DEUS Leona XIII, PASCENDI DOMINICI GREGIS Piusa X, SPIRITUS PARACLITUS Benedykta XV, wszystkie te dokumenty są niezbitym dowodem pragnienia Kościoła, aby Pismo Święte było czytane.  Pragnie tego Jezus, Bóg, Kościół - a my ? Nie i nie ! Bbrrr - mały chłopczyk biega, trzymając w ręku papierowy samolocik.  Kiedyś, gdy dorośnie, zostanie pilotem tak jak jego ojciec. Chcesz odziedziczyć wieczność, ucz się ! Jezus chce Cię tego nauczyć, po to przyszedł. Nie zadawalaj się papierowym samolocikiem, takim samolotem nigdzie nie dolecisz. A choćbyś nawet miał prawdziwy samolot to musisz nauczyć się pilotażu.

[Pobierz prezentację powód: 11]
[Zobacz listę wszystkich]

 

12   Ojciec Święty Jan Paweł II - Pismo Święte, jest jak orzeźwiająca woda i jak pożywienie, którym karmi się człowiek wierzący. Dlatego zachęcam wszystkich do jak najbliższych i najczęstszych kontaktów ze Słowem Bożym, do otwarcia się na jego działanie, na jego uzdrawiającą i stwórczą moc. Umiejętność czytania Pisma Świętego, ma podstawowe znaczenie dla każdego wierzącego. Jest pierwszym krokiem na drodze, której następne etapy to medytacja i z kolei modlitwa w ścisłym sensie tego słowa. Właśnie modlitwa inspirowana przez Pismo Święte, jest najważniejszą drogą rozwoju duchowości chrześcijańskiej. Kto potrafi poświęcić jej czas i siły, zbiera potem obfite owoce. Módlmy się - kończył Ojciec Święty - aby każdy chrześcijanin i każdy człowiek, który poszukuje prawdy, stał się pielgrzymem Pisma Świętego, uczył się spożywać każdego dnia chleb Słowa Życia. Polecajmy tę sprawę Najświętszej Pannie, która przyjmując Słowo Boże stała się Matką Zbawiciela. (Iz 34,16)12   Ojciec Święty Jan Paweł II - Pismo Święte, jest jak orzeźwiająca woda i jak pożywienie, którym karmi się człowiek wierzący. Dlatego zachęcam wszystkich do jak najbliższych i najczęstszych kontaktów ze Słowem Bożym, do otwarcia się na jego działanie, na jego uzdrawiającą i stwórczą moc. Umiejętność czytania Pisma Świętego, ma podstawowe znaczenie dla każdego wierzącego. Jest pierwszym krokiem na drodze, której następne etapy to medytacja i z kolei modlitwa w ścisłym sensie tego słowa. Właśnie modlitwa inspirowana przez Pismo Święte, jest najważniejszą drogą rozwoju duchowości chrześcijańskiej. Kto potrafi poświęcić jej czas i siły, zbiera potem obfite owoce. Módlmy się - kończył Ojciec Święty - aby każdy chrześcijanin i każdy człowiek, który poszukuje prawdy, stał się pielgrzymem Pisma Świętego, uczył się spożywać każdego dnia chleb Słowa Życia. Polecajmy tę sprawę Najświętszej Pannie, która przyjmując Słowo Boże stała się Matką Zbawiciela. (Iz 34,16)

[Pobierz prezentację powód: 12]
[Zobacz listę wszystkich]

 

13    Ojciec Święty Benedykt XVI -  Nie znając Biblii przypominamy człowieka idącego w ciemnościach. Słowo Biblii jest lampą umożliwiającą dostrzeżenie drogi (Ps. 119,105).  Podkreślił to niedawno Benedykt XVI, mówiąc: Nikomu nigdy nie wolno zapominać, że Słowo Boże, jest lampą dla naszych kroków i światłem na naszej drodze. Gorliwe czytanie Pisma Świętego, któremu towarzyszy modlitwa, umożliwia tą intymną rozmowę, w której przez czytanie - człowiek słyszy mówiącego Boga, a przez modlitwę - odpowiada z ufną otwartością serca. I teraz musisz się wypowiedzieć czy NALEŻYSZ DO KOŚCIOŁA, CZY DO JAKIEJŚ SEKTY, która mówi, że nie trzeba studiować i poznawać Słowa Bożego, że wystarczy tylko chodzić do kościoła..  Wypowiedzi Jana Pawła II i Benedykta XVI powinny Cię zmobilizować do tworzenia Kręgów Biblijnych w twojej parafii. Sprawisz wielką radość Księdzu Proboszczowi, będzie zadowolony, że wreszcie ktoś zareagował na to, co tak często było powtarzane w kazaniach:

(„Mając oczy, nie widzimy” – „Mając uszy nie słyszymy”).

[Pobierz prezentację powód: 13]
[Zobacz listę wszystkich]

14 Jestem przerażony stratami, jakie ponoszą dusze zaniedbujące czytanie Pisma Świętego (Ojciec Pio).  Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa (Św. Hieronim).  Modlimy się: Bądź wola Twoja, jak w niebie tak i tu na ziemi. Pytanie brzmi:  „Jaka wola” ? Jak mam poznawać wolę Boga Ojca? Poznawanie woli Bożej to poznawanie Bożych Słów spisanych w Piśmie Świętym. To systematyczne studiowanie Biblii. Jeżeli znasz jakiś inny sposób poznania woli Bożej, to proszę Cię bardzo - opowiedz mi o tym.  Kościół usilnie i szczególnie upomina wszystkich wiernych, aby przez częste czytanie Pisma Świętego nabywali najwyższą wartość poznania Jezusa. Chrystusa (Flp 3, 8). To cytat z Katechizmu Kościoła Katolickiego (punkt 133). Warto zaglądnąć nie tylko do Biblii, ale i do KKK.

[Pobierz prezentację powód: 14]
[Zobacz listę wszystkich]

 

15   Błogosławiony Jakub Alberione o Biblii: Ponieważ Bóg tego pragnie - w samej Biblii znajdujemy ponad 200 miejsc w których Bóg nakazuje czytać i zgłębiać Pismo Święte. Fakt, że Bóg poruszył serca hagiografów, aby spisali Jego słowa, mówi nam o wielkim Jego pragnieniu, aby ludzie czytali i medytowali Pismo Święte. Spróbujmy sobie wyobrazić, czy Jezus, który ustanowił sakrament miłości, nie pragnie teraz, aby ten sakrament był przez ludzi przyjmowany? To samo można powiedzieć o Biblii. Jeśli Bóg ją napisał, bez wątpienia znaczy to, że pragnie, aby była czytana. (mamy w niej 200 razy nakaz czytania !)  Jeżeli pragnie Bóg, Jezus, pragną Ojcowie Kościoła, a przy twojej parafii nie ma Kręgów Biblijnych, zmieniaj to, zachęcaj sąsiadów. Ksiądz proboszcz pobłogosławi Wam i przeznaczy księdza opiekuna. Przeczytaj: KKK 897; 900; 904; 905; 906; 907; 910; 911; 928-934; 940.

[Pobierz prezentację powód: 15]
[Zobacz listę wszystkich]

 

16   Kościół w rozmaity sposób wyprasza u Boga przebaczenie grzechów. Czyni to np. przez czyta­nie Pisma Świętego, dlatego kapłan po odczytaniu Ewangelii mówi: „Niech słowa Ewangelii zgładzą nasze grzechy”.  Kościół Katolicki nie tylko zachęca do poznawania Pisma Świętego, ale też udziela wiernym czytającym Pismo Święte odpustów. Wierny, który czyta Pismo Święte jako lekturę duchową, z szacunkiem należnym Słowu Bożemu, uzyskuje odpust cząstkowy. Odpust będzie zupełny, jeśli pobożna lektura trwa przynajmniej przez pół godziny (możesz go uzyskiwać każdego dnia!). Dzięki 30-minutom czytania Pisma Świętego - odpust całkowity ?! Niech to świadczy o tym, jak bardzo Kościołowi zależy na tym, aby wierni świeccy studiowali Słowo Boże.

[Pobierz prezentację powód: 16]
[Zobacz listę wszystkich]

 

17  Ojciec Święty Jan Paweł II:  Aby poznać prawdziwą tożsamość Chrystusa, chrześcijanie powinni powrócić z odnowionym zapałem do Biblii, czy to przez świętą Liturgię przepełnioną Słowem Bożym, czy to przez pobożną lekturę, czy przez odpowiednie do tego instytucje i inne pomoce.  Zachęcam Cię odpowiedzmy na powyższy apel Ojca Świętego i z odnowionym zapałem powróćmy do Biblii. Pomocnie wspierajmy się w poznaniu Słowa Bożego, aby narodzić się na nowo z Ducha Świętego.  Zaiste, podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie powracają, dopóki nie nawodnią ziemi, nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju, tak iż wydaje nasienie dla siewcy i chleb dla jedzącego, tak słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do Mnie bezowocne, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem, i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa (Iz 55,10-11).

[Pobierz prezentację powód: 17]
[Zobacz listę wszystkich]

 

18   Mówienie „nie czytam Biblii, bo niektórzy nie czytali a świętymi zostali”, to podszepty „złego”. Gdy papież na audiencji powiedział, „studiujcie Słowo Boże”, nie było Cię w Rzymie, ale to było powiedziane również do Ciebie.  Ojcowie Kościoła mówią o konieczności studiowania Słowa Bożego. Usłyszałeś te słowa dzisiaj. Czemu mówisz, „to mnie nie dotyczy”?  Bóg dzisiaj nie działa tak jak przed wiekami. Wszyscy mamy dostęp do Biblii. Dzisiaj to: Bóg spogląda z nieba na synów ludzkich, badając, czy jest wśród nich rozumny, który by szukał Boga (Ps 53,3).  To tylko od Ciebie zależy jaką podejmiesz decyzję, Bóg czeka na Twoją decyzję (Mk 4.14-20; J 5,24; J 12,48). Nie zwlekaj! Poznaj wolę Bożą!

[Pobierz prezentację powód: 18]
[Zobacz listę wszystkich]

 

19    W czasach biblijnych, proroków ożywiał święty duch, zaś świat był w letargu. Dzisiaj świat tętni życiem, a kościoły i wierni zajmują się drobiazgami bez znaczenia (A. Heschel).  Mamy tyle do powiedzenia o Biblii, że nie jesteśmy gotowi na to by usłyszeć, co Biblia ma do powiedzenia o nas. Jak wchłaniamy Słowa Boże a nasze serca są niemal niczym w sobie, a całe są w Bogu - wtedy jesteśmy tymi, przed którymi cofają się słowa ustępując miejsca miłości (J 1,14).  Bóg wymaga raczej spełnienia najdrobniejszego obowiązku, jaki nam wyznaczono, niż najżarliwszego pragnienia czynienia rzeczy, do których nas nie powołano (Św Franciszek Salezy). Poznaj, do czego powołuje Cię Bóg, czytaj Pismo Święte.

[Pobierz prezentację powód: 19]
[Zobacz listę wszystkich]

 

20   Tyle jest możliwości i dróg do Boga, ilu jest ludzi. Bo Bóg ma inną drogę dla każdego człowieka. Nie Kościół ma się przystosować do świata, tylko świat ma się przystosować do Ewangelii. Nie wystarczy w Boga wierzyć, trzeba jeszcze Bogu zawierzyć. Nie wystarczy o Bogu słyszeć, trzeba Go jeszcze usłyszeć (Kardynał Stefan Wyszyński). Musisz uważać na znaki. Bóg wyznaczył na świecie dla każdego z nas szlak, którym musimy podążać. Wystarczy odczytać tylko, co zapisał dla Ciebie (P. Coelho). Jeśli Bóg istnieje, to musimy z Nim rozmawiać (Łk 11,9). To dziwne, jak ktoś może być oddany Chrystusowi w niedzielę a przez resztę tygodnia być niewidzialnym chrześcijaninem?

[Pobierz prezentację powód: 20]
[Zobacz listę wszystkich]

 

21  Czas się zapisać do szkoły i nauczyć języka, który jest ponad wszystkimi językami świata. Jezus  chce, żebyśmy wszyscy mówili nowym językiem. Jeszcze bardziej chce, żebyśmy prorokowali, byli Apostołami Jego świadectwa. Chce, abyśmy byli tacy, jak On sam jest (1P 1,15-16; 1Kor 14,5).  Jak święty Łukasz nauczał, Duch Święty zstąpił na wszystkich, którzy słuchali Jego nauki. Można było usłyszeć jak mówią różnymi nowymi językami (Dz 10,44-46). Ale wpierw, aby móc mówić nowym językiem, trzeba chcieć słuchać, co Jezus powiedział, poznać Jego Słowa (Dz 2,4; Dz 20,32).   Słowa Pisma pełne są Ducha Świętego (Św. Hilary).

[Pobierz prezentację powód: 21]
[Zobacz listę wszystkich]

 

22   Uczymy się języków obcych, odbywamy różne kursy zawodowe, studiujemy książki na temat naszego hobby. Jeżeli nauczymy się języka rozmowy z Bogiem, wypełni się tym nasze życie, kariera zawodowa, hobby. Wypełnią się słowa Pisma: „owce moje znają mój głos” (J 10,3-4).  Poznaj głos Boga. Bo celem życia nie jest śmierć (Rz 6,22; 1P 1,9).  Muszę poznawać Słowo Boże, nauczyć się języka rozmowy z Jezusem, nauczyć się słyszeć, co mówi do mnie. Jeżeli mam być dzieckiem Bożym, to muszę rosnąć ze Słowem Bożym. Czytamy, że Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym Słowem, które pochodzi z ust Bożych (Mt 4,4). Składamy się z tego co zjadamy - tak mówią dietetycy. My wchłaniamy, zjadamy wiedzę tego świata a nie wiedzę życia wiecznego. Trawa usycha, więdnie kwiat, lecz Słowo Boga naszego trwa na wieki. (Iz 40,8)

[Pobierz prezentację powód: 22]
[Zobacz listę wszystkich]

 

23  Jedyną rzeczą absolutnie konieczną do zbawienia jest nasze uświęcenie. Uświęcenia nie zastąpi nic - nic nie możemy dać Bogu zamiast uświęcenia. Musimy się uświęcić - na nowo narodzić z Ducha Świętego.  Bez poznania Słowa Boga nie można się uświęcić. Próbować się uświęcić bez znajomości Pisma Świętego to tak, jakby podjąć się prowadzenia odrzutowca bez nauki latania samolotem, to tak jakby poddać się przeszczepowi serca komuś, kto nawet nie jest lekarzem. To tak jakby dać przedszkolakowi tykającą bombę do rozbrojenia. Pismo Święte jest kursem, wykładem uczącym nas, jak się mamy uświęcić. Czytamy różne poradniki, instrukcje obsługi, książki kucharskie, a nie studiujemy tej jednej, najważniejszej: INSTRUKCJI OBSŁUGI NASZEJ DUSZY (Mk 8,38).

[Pobierz prezentację powód: 23]
[Zobacz listę wszystkich]

 

24  Ludzie szkolą się, dokształcają na różnych uczelniach czy kursach, najlepsi profesjonaliści w swojej dziedzinie, profesorowie, doktoranci, ciągle dokształcają się na różnych konferencjach, kongresach, setki godzin spędzają w domu na dokształcania się w swojej dziedzinie, by potem na łożu śmierci powiedzieć; wiem, że nic nie wiem. Więc swoje dokształcanie, by spodobać się temu światu, postaw na plan drugi i w pierwszej kolejności poznaj Słowa Boga, abyś mógł powiedzieć, jak powiedział uczeń Jezusa: „Biegłem, biegu dokonałem, a teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości” (2Tym 4,7-8).  SUBITO SANTO - zrobić go świętym natychmiast, wołał tłum gdy umierał Jan Paweł II. Kim byłby papież gdyby nie poznał Pisma Świętego? (1Kor.13,2).

[Pobierz prezentację powód: 24]
[Zobacz listę wszystkich]

 

25   Jeżeli chcemy odnowy swojego życia z materialnego na duchowe, musimy sięgnąć po materiał budowlany, surowiec wypełniony duchowością. Takim materiałem jest Słowo Boga, słowa pisane pod natchnieniem Ducha Świętego. Musimy studiować Słowo Boga. I wtedy stanie się tak jak czytamy: „I stanie się w ostateczne dni. Mówi Pan, że wyleję Ducha mego na wszelkie ciało i prorokować będą synowie wasi i córki wasze i młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, a starcy wasi śnić będą sny. Nawet na sługi moje i służebnice moje wyleję w owych dniach Ducha mego i prorokować będą” (Dz 2,17).  Chcesz doświadczyć tej obietnicy? Zapraszam Cię do wspólnego zabiegania o to. Jak Bóg obiecał to spełni. Będziemy się nawzajem wspierać. Bóg chce wylać Swojego Ducha na wszelkie ciało - na nas też ! (1Kor 1,5-8).

[Pobierz prezentację powód: 25]
[Zobacz listę wszystkich]

 

26   W czasie moich modlitw zatrzymuję się przede wszystkim przy Ewangelii; w niej znajduję wszystko, co konieczne dla mojej biednej duszy. Odkrywam w niej ciągle nowe światła, ukryty mistyczny sens (Św. Teresa).  W Piśmie Świętym każdy może znaleźć, jeśli tylko szuka, odpowiedź na dręczące go pytania. To słowa Św. Grzegorza. Na pewno i w Twoim życiu nie brakuje sytuacji, w których szukasz odpowiedzi. Tyle jest pytań w Twojej codzienności. Bóg daje odpowiedź.  Spraw sobie Pismo Święte, jako lekarstwo dla duszy. Postaraj się przynajmniej o Nowy Testament: Ewangelie, Dzieje Apostolskie, Listy, jako swych stałych nauczycieli (Św. Jan Chryzostom).

[Pobierz prezentację powód: 26]
[Zobacz listę wszystkich]

 

27  Głód to nie tylko łaknienie chleba, to pragnienie Słowa Bożego, pragnienie miłości (Matka Teresa z Kalkuty). Zdeterminowani głodni robią różne rzeczy dla kromki chleba. Tak zwani „syci” - wpadają w narkotyki, alkoholizm. Niekiedy popełniają samobójstwo. Aby realizować pragnienie czynienia miłości, w testamencie przepisują majątek swojemu psu. Ale Ty jedz pokarm z Nieba, poznaj Słowa Boga, najedz się do syta. Za chleb najmują się syci, a głodni już odpoczywają (1Sm 2,5). Słowo Boże daje zrozumienie, nakreśla sens i cel życia. Jak będziesz głodny Słowa Bożego, to odpoczniesz. Boże działanie to: I chleb z nieba im dałeś, gdy byli głodni; a wodę ze skały im wyprowadziłeś, gdy odczuwali pragnienie. I rozkazałeś im, by poszli posiąść ziemię, którą im dać obiecałeś pod przysięgą (Ne 9,15). Nie licz na to, że to się stanie wbrew tobie, musisz chcieć i działać, otworzyć się na działanie Ducha Świętego, usłyszeć którędy masz iść do Ziemi Obiecanej (Wj 23,20; Iz 30,21; 1Krl 19,7; Mt 11,10).

[Pobierz prezentację powód: 27]
[Zobacz listę wszystkich]

28  Lekarze mówią: masz chore serce, zmień styl swojego życia. I my ich słuchamy, poddajemy się nawet przeszczepowi serca. Pan Bóg, abyśmy w pełni mogli żyć, chce w nas tchnąć Swojego Ducha. Serce masz zdrowe, masz tyle miłości w sobie, zostałeś stworzony na Boże podobieństwo (1Kor 3,16; 2Kor 6,16). Tylko dopuść do serca Słowa Boga, a usłyszysz Prawdę, która zajaśnieje i oznajmi, że serduszko masz zdrowe (J 8,12). Dawaj wszystko Bogu, co On bierze od Ciebie, i bierz wszystko, co On Ci daje z uśmiechem. Bo świętość to coś, co doświadczamy na co dzień. (Matka Teresa z Kalkuty).  Ci, z którymi spotykasz się, też mają serca zdrowe, tylko nie znając Słowa Bożego, nie mogą ani dać ani brać. Nie znają prawdy (Dz 19,2). Poznaj Bożą prawdę a Ona Cię wyswobodzi ( J 8,32). Twoje serce czeka na narodzenie z Ducha Świętego. Zacznij czytać Pismo Święte od dziś! ( J 17,16-17).

[Pobierz prezentację powód: 28]
[Zobacz listę wszystkich]

 

29  Jak traktuję Pismo Święte w moim życiu? Czym ono dla mnie jest? Czy jest naprawdę księgą, busolą mojego życia? Czy czytam Pismo Święte? Czy poznane słowa wcielam w moje życie? Iluż to ludzi doznało wyzwolenia przez Pismo Święte? Iluż ludzi ta nasza święta księga przemieniła? Przemieni i twoje życie, tylko pochyl się nad Pismem Świętym, tylko Pismo Święte czytaj.  Czym jest Pismo Święte? Biblia została napisana, abyśmy zostali zbawieni. Bóg napisał ten list pełen miłości, bo nas kocha chce nas uczyć, dawać wskazówki jak żyć i jakie podejmować decyzje. Ale tego listu, który ma być konstytucją naszego życia, my po prostu nie znamy. Wróćmy do Pisma Świętego, niech ożywi nas Duch, który kiedyś napełnił ludzkie umysły. (Ks. Jan Kaczmarek, C.M).

[Pobierz prezentację powód: 29]
[Zobacz listę wszystkich]

 

30  „Mieć i umieć to nie to samo, to nie umiejąc chcieć” - tak śpiewa poeta. Czy nie jest tak, że chcesz a nie umiesz? Bo to nie to samo. Jak nie umiesz pływać to w wodzie toniesz…. Czytamy: Jesteś Bogiem ( J 10,34; Ps 82,6), ale mimo woli jesteś martwy, ślepy, goły ( Ap 3,17-18; Ps 82,7). Poznaj Boga Głos, paś się każdym Słowem Bożym (Ps. 23), nie wybieraj drogi do Szeolu (Ps 49,15; 141,7), tam gdzie będzie płacz i zgrzytanie zębów (Mt 8,12; 22,1-13). Być z Jezusa nauczaniem, a być z własnym przekonaniem, to na pewno nie to samo! Nie dasz rady bez „Manny” (Pwt 8,3). I jeszcze jedno; czytasz i słyszysz, ale czy masz w sobie to co przeczytałeś ? Bo mieć i umieć to też nie to samo. Uczestniczenie w Kręgach Biblijnych to korzystne miejsce dla Ciebie, tam w szczególny sposób działa Duch Święty. Włącz się w Kręgi Biblijne (J 14,23; Mt 28,20). Bo tylko Duch Święty. może sprawić, że masz a nie tylko umiesz (Flp 1,1-14;1Kor 12,1-11).

[Pobierz prezentację powód: 30]
[Zobacz listę wszystkich]

 

31  Jeśli bowiem, jak mówi apostoł Paweł, Chrystus jest mocą Bożą i mądrością Bożą, to ten, kto nie zna Pisma nie zna mocy Boga ani Jego miłości.  Jezus posyła swoich uczniów do miast i wsi, do ludzi, aby głosili im nowinę o Jezusie, o Królestwie Bożym. My też jesteśmy posłani, każdy w innej roli, do ewangelizowania świata, lecz bez znajomości Pisma Świętego jest to niemożliwe. Dlaczego? Bo słuchać słowa – to wystawiać żagle na wiatr Ducha, nie wiedząc, do jakich brzegów człowiek dobije (Św. Hieronim).  „Wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa” (Rz 10,17).   „Ty możesz robić to, czego ja nie potrafię. Ja mogę robić to, co się tobie nie udaje. Wspólnie możemy dla Pana Boga dokonać czegoś zupełnie wspaniałego." (Matka Teresa z Kalkuty).  Zapraszam Cię - zróbmy coś wspólnie dla Pan Boga, oraz w sprawie naszej wiary, naszego Kościoła.

[Pobierz prezentację powód: 31]
[Zobacz listę wszystkich]

 

32   Które przykazanie jest ważniejsze - nie kradnij czy nie zabijaj? Oba są ważne i ludzie spowiadają się z każdego. Jest najważniejsze przykazanie, z którego nie wystarczy się wyspowiadać, ale dla zachowywania tego przykazania trzeba działać: Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem (Mt 22,37).  Ktoś kiedyś powie: Boże ukradłem, byłem głodny i głupi, daruj mi. Albo powie: Boże daruj, zatkałem uszy i oczy na Twoje Słowa, bo oszczędzałem oczy na gazety, książki i codzienne oglądanie TV….  Nie chcieć słyszeć mówiącego to pogarda do niego, poznając Słowo Boże okażesz szacunek i swoją miłość Bogu! Poznawać Słowa Boga to nie strata czasu. To jest zachowywanie pierwszego, najważniejszego przykazania.

[Pobierz prezentację powód: 32]
[Zobacz listę wszystkich]

 

33   Biblia ukazuje nam tyle ważnych i niezbędnych w naszym życiu sytuacji, rzeczy, spraw. Pielgrzymujemy bez Bożych niezbędnych wskazówek, za wzorzec życia przyjmujemy to co daje nam świat. A Jezus powiedział: „Jeżeli niewidomy prowadzi niewidomego, obaj wpadną do dołu” (Mt 15,14).  My tak jak Adam i Ewa zjadamy „jabłko” z drzewa mądrości, poznania dobra i zła (Rdz 3,1-7) i sami bez Bożych wskazówek idziemy do przodu. Wydaje nam się, że zdobyliśmy wiedzę i niepotrzebna nam pomoc. A Jezus mówi: „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem” (J 14,6). Czytaj Pismo Święte. Poznaj drogę, prawdę, życie. Jezus chce Ci pomóc, po to przyszedł (J 12,47).

[Pobierz prezentację powód: 33]
[Zobacz listę wszystkich]

 

34   Błogosławiony ten, który czyta, i ci, którzy słuchają słów proroctwa (Ap 1,3). Nie odmawiaj sobie luksusu, błogosławieństwa Bożego - zacznij czytać już dziś (Mt 13,45-46).  Jak w dzieciństwie zbieraliśmy liście i kasztany tak dziś zbierajmy błogosławieństwo od samego Stwórcy. Zacznij czytać choćby u siebie w domu, zaproś sąsiadów i wspólnie czytajcie. Zapisz się do Szkoły Biblijnej. Bóg osobiście chce Ci Błogosławić. Nie pozbawiaj się czegoś najwspanialszego: Błogosławieństwa Bożego!  W Słowie Bożym zawarta jest moc dająca życie i przemieniająca wywnętrzenie. Słowo Boże przyjęte z wiarą zbawia i uświęca (Ks. Józef Kudasiewicz).

[Pobierz prezentację powód: 34]
[Zobacz listę wszystkich]

35   Komputer jest posłuszny temu, kto nim zarządza. Podobnie my powinniśmy czynić wolę Stwórcy, który nami zarządza. Ale jak możemy znać wolę Boga bez czytania Pisma Świętego? Komputer, który szwankuje i nie wykonuje tego co mu polecamy, gdy się nie da naprawić jest złomowany. Jezus przyszedł nas zbawić od „złomowania”. Mówi do nas, aby nam pomagać, abyśmy mogli odziedziczyć wieczność. Nie korzystamy z Bożych wskazówek, nawet nie staramy się ich poznawać. Zmień to dzisiaj i nie czekaj bo jutro może być za późno.  Pismo Święte tylko 8 razy mówi nam: nie kradnij i nie kradniemy, a Biblia 200 razy : Musisz poznawać i rozważać w sercu swoim i dzieciom swoim i innym mówić by rozważali i czytali, zapamiętywali słowa moje” (Pwt 11, 18-21), a my tego nie robimy, nie poznajemy, nie znamy Słowa Boga, na własne życzenie staramy się o „złomowanie”, bo każdy komputer, który wykonuje tylko 8 na 208 poleceń jest złomowany.

[Pobierz prezentację powód: 35]
[Zobacz listę wszystkich]

 

36   Jezus Chrystus powiedział: „Szukajcie a znajdziecie” (Mt 7,7). Że mamy szukać to jasne, ale pytanie brzmi: co mamy znaleźć ?... Co każdy z nas musi znaleźć ? I tu sama nasunie się odpowiedź: muszę czytać Pismo Święte, jeśli chcę znaleźć, bo nie znajdę pod kamieniem, pod krzaczkiem, nigdzie, na całym świecie nie znajdę. Boga znajdę tylko w Słowach Bożych, w Słowach Jezusa Chrystusa, w Słowach pisanych pod natchnieniem Ducha Świętego i to znalezienie musi być we mnie. Ja muszę go doświadczyć, osobiście znaleźć (Rz 8,14). Bo nie da się znalezienia postawić na stole jak flakonu z kwiatami, czy też powiesić na ścianie jak obrazu. Musimy czytać Pismo Święte. Musimy studiować Słowo Boże, musimy jeśli chcemy znaleźć. Nie da się inaczej ! Jeśli znasz inny sposób, to proszę Cię opowiedz mi o tym ! Jak mam szukać? Jak mam znaleźć? Bóg nie każe się znajdywać, ale szukać (Rz 15,4).

[Pobierz prezentację powód: 36]
[Zobacz listę wszystkich]

 

37 Ci, którzy czytali Pismo Święte przed nami stwierdzają ponadto, że ogromną pomocą w indywidualnym czytaniu jego tekstów jest należenie do kręgu biblijnego - do grupy osób, które regularnie się spotykają, by razem czytać i pogłębiać znajomość Biblii. Są to spotkania wynikające z pobudek nadprzyrodzonych: ci, którzy się gromadzą – przychodzą kierowani miłością do Pana Jezusa. Dlatego też On sam jest na takim spotkaniu szczególnie obecny i szczególnie obdarza łaskami swojego Ducha Świętego, stosownie do zostawionej uczniom obietnicy: Gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje - tam JESTEM pośród nich (Mt 18,20). Jezus wysłuchuje wszystkiego, o co na takim spotkaniu wspólnie prosimy (Mt 18,19) - szczególnie, kiedy prosimy o światło Ducha Świętego. (Łk 11,13). Czynne uczestnictwo w kręgu biblijnym otwiera człowiekowi oczy, budzi uśpione dotąd pragnienia. (O. Ludwik Mycielski, O.S.B, z książki: JAK CZYTAĆ PISMO ŚWIĘTE).

[Pobierz prezentację powód: 37]
[Zobacz listę wszystkich]

 

38  Bóg nas do niczego nie zmusza, jesteśmy całkowicie wolni. Niemniej Jezus powiedział: „Musicie się na nowo narodzić z Ducha Świętego” (J 3,7)  - czy rzeczywiście musimy? Musi być prąd - lampa bez prądu to zbyteczny rupieć.  Pewien mędrzec powiedział: „O przyjacielu miej nadzieję, że przyjdzie On do ciebie póki żyjesz, poznawaj Go póki żyjesz, pojmuj Go póki żyjesz; albowiem w życiu znajdziesz wyzwolenie. Jeśli nie skruszysz swoich kajdanów, póki żyjesz, to jakże możesz mieć nadzieję na wyzwolenie podczas śmierci? Próżnym marzeniem jest myśl, że dusza zjednoczy się z Nim, gdy opuści ciało. Jeśli znajdziemy Go teraz, znajdziemy Go i potem, a jeśli Go nie znajdziemy, to zamieszkamy jedynie w Mieście Śmierci” (Kabir).  Zapraszam Cię do wspólnego szukania, studiowania Słowa, zastanowimy się nad słowami Jezusa i owego mędrca.

[Pobierz prezentację powód: 38]
[Zobacz listę wszystkich]

 

39   Jeśli wyciągnę ręce i dotknę drutu, przez który płynie prąd, to obrócę się w proch (Rdz 3,19).  Jeśli wyciągnę palec dotknę płaszcza Jezusa poczuję Jego uzdrawiającą moc, będę zdrów (Mt 9,20-22; 14,36).  Jeśli otworzę oczy i zacznę czytać Biblię, usłyszę mówiącego do mnie Ojca: to jest wąska droga po niej masz iść (Mt 7,13-14).  Jeśli otworzę usta i zacznę dzień modlitwą, usłyszy mnie mój Ojciec, mój Pan, zacznę jeść mannę, starczy mi sił (Iz 65,13-14).  Fizyka jest prawdziwa, Biblia jest prawdziwa, miłość jest prawdziwa, rozpad jest prawdziwy i prawdziwy jest wzrost (1Kor 15,22).  „Lecz ci, co zaufali Panu, odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak orły: biegną bez zmęczenia, bez znużenia idą” (Iz 40:31). Pismo Święte zostało spisane przez ludzi, dla nas, jeżeli im zostało objawione dla nas, to tym bardziej Bóg zechce objawiać nam samym (J 14,16-18; Mt 13,11). Ciebie też chce poprowadzić i doprowadzić do siebie (J 4,14). „Codziennie badajmy Pisma, czy istotnie tak jest” (Dz 17,11).

[Pobierz prezentację powód: 39]
[Zobacz listę wszystkich]

 

40   Talmud: Przewracaj ją, Torę, kartkuj nieustannie, gdyż wszystko jest w niej zawarte; rozważaj ją, osiwiej i zestarzej się przy niej i nie odstępuj jej. Wkładaj mniej trudu w interesy, a więcej zajmuj się Torą. Nikt nie powinien wycofywać się z domu nauki ani oddalać od słów Tory, nawet w godzinie śmierci. Studiowanie Tory ważniejsze jest od odbudowywania Świątyni. Powiedziano także: Święty Jedyny (niech będzie błogosławiony!) płacze dzień w dzień nad trzema rodzajami ludzi: nad tym kto ma możliwość zajmowania się Torą, lecz tego nie czyni; nad tym, kto nie ma zdolności umysłowych do takiej nauki, a mimo to zajmuje się nią; oraz nad przewodniczącym, który sprawuje nad społecznością rządy twardej ręki. Jeżeli Tora (Pięcioksiąg) i Talmud są tak ważne dla żydów, to o ile ważniejsza jest Biblia dla chrześcijan.

[Pobierz prezentację powód: 40]
[Zobacz listę wszystkich]

41   Dzisiaj po latach mogę to powiedzieć: Trzeba czytać Pismo Święte. Sam przeszedłem tę drogę, drogę od osoby nie znającej Słowa Boga, do osoby, która Słowo Boga poznaje.  Czytamy: Litera zabija duch ożywia (2Kor 3,6). Aby Duch mógł ożywić to musi mieć coś by mógł ożywiać. A wiec musimy czytać Pismo Święte, posiadać, być wypełnionym Słowem Boga. Aby Duch Święty mógł ożywić, aby mógł działać, budować w nas, to do tego niezbędne jest poznanie Słowa Boga.  Tak jak domu nie można zacząć budować od komina i dachu, wpierw musimy wybudować fundamenty i mury, tak też każdy, kto chce znaleźć Boga, dostąpić osobistego zesłania Ducha Świętego, wpierw musi poznać Słowo Boga (Mt 7,7).  Poprzez poznanie Słowa Bożego daję Duchowi Świętemu czas i sposobność, materiał budowlany niezbędny dla budowniczego. Wtedy Ten budowniczy - Duch Święty, tym materiałem, Słowem Bożym, może budować w nas Świątynię Boga Żywego (1Kor 3,16-17). „Bo na początku było słowo - słowo, które ciałem się stało” (J 1,1-3).

[Pobierz prezentację powód: 41]
[Zobacz listę wszystkich]

 

42     Biblia jest:  jak chleb, jak ogień,  jak światło, jak mleko, jak miód, jak złoto, jak lustro, jak młot, jak miecz, jak nasienie. Jak wyglądałoby życie człowieka pozbawionego tych wszystkich rzeczy ? (J 6,50; Jr 23,29; Jk 1,23-25; Ef 6,17).  Zabierzmy tylko jedną rzecz: światło. Ludzkość znika, wszystko co żyje znika. „Twoje słowo jest lampą dla moich stóp i światłem na mojej ścieżce” (Ps 119:105). Ale my nie do znikania zostaliśmy stworzeni ! Jedzmy słodki miód i strójmy się w złote ozdoby. „Cenniejsze niż złoto najczystsze, a słodsze od miodu płynącego z plastra” (Ps 19,11). I wzrastajmy, poznając Słowo Boże, które jest jak nasienie dające wzrost. Jesteście bowiem ponownie do życia powołani nie z ginącego nasienia, ale z niezniszczalnego, dzięki Słowu Boga, które jest żywe i trwa” (1P 1,23-25).  Pan pragnie abyśmy czytali i zastanawiali się nad Jego słowem: porównuje On swoje słowo do domu, w którym mamy „pozostać” tak długo, aż wszystko stanie się nam bliskie. Porównuje je również do chleba mającego pierwszeństwo przed wszelkim innym pożywieniem. Ten „Chleb Ewangelii” zawsze znajduje się w zasięgu naszej ręki: Czytanie duchowne (lectio divina) jest sposobem „na pozwolenie, żeby Pismo Święte przemieniło nas wewnętrznie”.  „Niech ta Księga Prawa będzie zawsze na Twych ustach: rozważaj ją w dzień i w nocy” (Joz 1,8).

[Pobierz prezentację powód: 42]
[Zobacz listę wszystkich]

 

43   Ilekroć zabierasz się do czytania Biblii wzbudzasz akt wiary we wszystko - co Bóg objawił, a Kościół do wierzenia podaje - tylekroć pojawia się w Tobie światło Ducha Świętego i rozświeca mroki wszelkich niepewności. Jest to sam główny Autor czytanych przez Ciebie tekstów: pomaga Ci, żebyś nie błądził.  Niekiedy jednak może się zdarzyć, że stanie przed Tobą jakaś trudność niczym barykada. Wiedz, że jest to również wymownym znakiem działania Ducha Prawdy (J 14,17; 15,26; 16,13) - Ducha Świętego. To On w ten szczególny sposób przypomina Ci, byś się nie wynosił, nie wbijał w pychę – nie uważał się za zbyt mądrego. Skłania Cię do spotkania z którymś z braci: może z kimś, komu dał łaskę odbycia bardziej gruntownych studiów biblijnych. Ten brat Twój po to żyje, żeby Tobie pomóc (O. Ludwik Mycielski O.S.B. z książki: JAK CZYTAĆ PISMO ŚWIĘTE.).  Uczestnicz w kręgu biblijnym, korzystaj z pomocy i wspieraj innych!

[Pobierz prezentację powód: 43]
[Zobacz listę wszystkich]

 

44   Odkąd czytam Pismo Święte i uczestniczę w Szkole Biblijnej, zrozumiałem wiele spraw, które nie zawsze były dla mnie  zrozumiałe. Czytanie Pisma Świętego w grupie to sposób na to, aby każdy podzielił się swoimi refleksjami, co go poruszyło, co odczuwa, jak rozumie. To jest bardzo ważne, bo pokazuje, że Duch Święty w każdym człowieku działa inaczej i mamy sposobność, aby porównać swoje osobiste przeżycia i przemyślenia. Pewne fragmenty i słowa pozostają we mnie i w trudnych chwilach mogę z nich korzystać, zwracając się do Boga. Wiem, że Bóg zawsze mnie kocha bez względu na moje grzechy i zwątpienia, przebacza i cierpliwie czeka na moją miłość, zaufanie i moje „tak Panie niech się wola Twoja stanie”.   „Żywe jest słowo Boże i skuteczne” (Hbr 4,12).

[Pobierz prezentację powód: 44]
[Zobacz listę wszystkich]

 

45  Czytaj i poznawaj Pismo Święte, bo to ogrom wiedzy o Bogu i człowieku oraz o wzajemnych relacjach między Stwórcą a stworzeniem, relacjach prawdziwych lub możliwych, a trwających wiecznie.  Bo jako chrześcijanin mam potrzebę i obowiązek głębszego poznawania mojego Boga, odkrywania Jego obrazu i podobieństwa, na które przecież zostałem stworzony. Korzystając z daru wolnej woli, którym Bóg mnie obdarował, chcę moim całym życiem odzwierciedlać obraz i podobieństwo do BOGA-STWÓRCY, chcę Go głosić i pokazywać innym, więc muszę Go nieustannie poznawać, najlepiej ze źródła, czyli Pisma Świętego.  Czytamy: Jeżeli będziecie trwać w moich słowach poznacie prawdę i prawda was wyswobodzi (J 8,31-32)). Być wolnym, wyswobodzonym, tak - to jest możliwe odetchnąć pełnymi płucami w wolności (Łk 4,18; Rz 8,18-21; PS 118, 5-6). Uczyliśmy się zawodu ładnych parę lat, by teraz harować jak woły. Zapoznaj się z Boga Słowami, poznaj „prawdę” - tak abyś był wypełniony Boga wskazówkami, trwający w Jego nauczaniu (J 17,17). Czytaj Biblię codziennie, stawka jest wysoka: WOLNOŚĆ.

[Pobierz prezentację powód: 45]
[Zobacz listę wszystkich]

 

46  „Co wydaje się Wam większe i bardziej znamienite: słowo Boga czy ciało Chrystusa? (św. Cezary z Arles).  Jeśli chcecie na to pytanie udzielić poprawnej odpowiedzi, musicie odrzec, że słowo Boga nie jest w niczym mniejsze od ciała Chrystusa. A zatem z taką samą dbałością, z jaką przyjmujemy ciało Chrystusa, uważając, by żadna jego cząstka nie upadła na ziemię, tak samo powinniśmy starać się, by nasze dusze nie utraciły danego nam Słowa Boga…(Łk 11:28) Ten, kto słucha niedbale słowa Boga, jest winien w takim samym stopniu, jak ów, który przez beztroskę dopuszcza tego, by ciało Chrystusa upadło na ziemię”   Niech, zatem Słowo Boże, które - jak mówi psalmista - jest lampą i światłem na ścieżkach ludzkiego życia, pomaga nam odkryć i realizować nasze życiowe powołania, tak, „aby serca nasze utwierdzone zostały jako nienaganne w świętości wobec Boga, Ojca naszego, na przyjście Pana naszego Jezusa”.(Stanisław Gądecki, Arcybiskup Metropolita Poznański).

[Pobierz prezentację powód: 46]
[Zobacz listę wszystkich]

 

47  Czytamy: Nazwałem was przyjaciółmi, bo oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od ojca mojego (J 15,15). Jezus oznajmił nam wszystko, a my nie mamy czasu na słuchanie tego co powiedział. W dzieciństwie za młodzi, w młodości zbyt beztroscy, po pierwszej wypłacie zbyt pewni siebie, po nocy poślubnej zbyt szczęśliwi, po urodzinach dzieci za bardzo zajęci, przed urodzinami wnuków zbyt zatroskani, po wychowaniu wnuków za starzy, gdy wywożą nas nogami do przodu za późno (Ba 4,28)…  Czytamy: „Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. Bardzo błądzicie, bo nie znacie Pism ani mocy Boga” (Mk 12,24-27). Zmień to dzisiaj, przestań błądzić, doświadcz Bożej łaski, Bożego błogosławieństwa! Poznając Pisma przestajesz błądzić, poznajesz Bożą Moc (Mk 9.1). Chwalimy Boga za życia, nie po śmierci. „Bo w grobie nie opowiada się o Bożej łasce i Jego wierności” (Ps 88:12, (Mt 16,24).

[Pobierz prezentację powód: 47]
[Zobacz listę wszystkich]

 

48   Wydajemy „grubą kasę” na setki przedmiotów. Przekładamy je z miejsca na miejsce, by potem wyrzucić na śmietnik. Ze Słowem Bożym jest odwrotnie, czym więcej Go poznajesz, tym bardziej staje się niezastąpione i niezbędne. Kup Pismo Święte, zacznij czytać a przekonasz się sam, że z każdym dniem Słowo Boga staje się „Ciałem”, - zajmuje „honorowe miejsce”, pierwsze i najważniejsze ze wszystkich rzeczy które kiedykolwiek kupiłeś. (Mt 16,26Flp 3,8)  „Od miesiąca biorę Św. Łukasza do rozmyślania, i jest on tak piękny, że cały palę się od wewnętrznych świateł, a w moim sercu jest święto” (T. Merton).  Niewinne dzieci garnęły się do Jezusa, podobnie czynili jawnogrzesznicy. Także do nas Jezus woła: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy” (Mt 11,28), bo gorąco pragnie przytulić nas do Swego Serca. Jego ramiona wyciągnięte na krzyżu są wymownym znakiem bezgranicznej i bezwarunkowej miłości Bożej. Z radością i wdzięcznością oddajemy się Jezusowi „w pełni” ażeby każdy obecny moment był świeżym początkiem reszty naszego życia. Pozwólmy ogarnąć się Miłości Miłosiernej! Więc czytajmy Pismo Święte, niech Pismo Święte poucza nas jak miłować Boga całym sercem, całą duszą i ze wszystkich sił (Pwt 6, 5; Łk 10, 27) ( O. Eugeniusz Kwiatkowski, O.F.M).

[Pobierz prezentację powód: 48]
[Zobacz listę wszystkich]

 

49   Nie co dziesiątym, nie co drugim, lecz KAŻDYM SŁOWEM, które pochodzi z ust Bożych żyje człowiek (Mt 4,4)). Ile znasz Słów Ojca Niebieskiego? Czy znasz każde słowo w Piśmie Świętym dzięki któremu możesz w pełni i prawdziwie żyć?  Czytamy: Na świecie było Słowo, i świat przez Nie powstał, ale świat Go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego (J 1,10-12). Nie wmawiaj sobie, że nie nadajesz się do studiowania, bo w każdym, kto poznając przyjmuje Słowo Boże, to Słowo staje się ciałem i mieszka w nim dając moc stania się dzieckiem Bożym (J 1,14)). Nie pozbawiaj się lekarstwa  Mocy Bożej, zacznij poznawać już dzisiaj, poczujesz się zdrowo. Poczujesz jak rośniesz, poczujesz BOŻĄ MOC!

Rzekł więc Jezus do Dwunastu: Czyż i wy chcecie odejść? Odpowiedział Mu Szymon Piotr: Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Świętym Boga. Na to rzekł do nich Jezus: Czyż nie wybrałem was dwunastu? A jeden z was jest diabłem. Mówił zaś o Judaszu, synu Szymona Iskarioty. Ten bowiem - jeden z Dwunastu - miał Go wydać (J 6,67-71).

[Pobierz prezentację powód: 49]
[Zobacz listę wszystkich]

 

50   Gdyby się tak zdarzyło, że obcokrajowiec, nic nie wiedzący o Polsce wysiadłby z samolotu na lotnisku w Krakowie imieniem Jana Pawła II, jadąc taksówką zobaczyłby pomnik, szkołę, uczelnię, Jana Pawła II, przejeżdżając Alejami Jana Pawła II dojechałby do szpitala imieniem Jana Pawła II i gdyby ten turysta zapytał się ciebie, kto to był Jan Paweł II? Za co tyle czci i szacunku dla Tego Polaka? - to, co byś odpowiedział?...  Bez problemu powtórzysz niejedne słowa, wypowiadane przez różnych ludzi, powtórzysz niejeden wiersz, niejedną piosenkę, ale czy możesz powtórzyć, co nauczał Karol Józef Wojtyła?  Możesz -  odpowiedz, że Jan Paweł II powtarzał: „Uczmy się korzystać z Pisma Świętego”. – „Zachęcam wszystkich do jak najbliższych i najczęstszych kontaktów ze Słowem Bożym”. – „Umiejętność czytania Pisma Świętego, ma podstawowe znaczenie dla każdego wierzącego”. – „Aby każdy chrześcijanin stał się pielgrzymem Pisma Świętego”. – „Chrześcijanie powinni powrócić z odnowionym zapałem do Biblii”. – „Stawajcie się jak Apostołowie głosicielami świadkami Dobrej Nowiny aż po krańce ziemi”.   Skorzystaj z tych podpowiedzi Ojca Św. - to mądre rady! [Pobierz prezentację powód: 50]
[Zobacz listę wszystkich]51   Wierzysz?, ale sama wiara, bez działania, to lenistwo. Bo skoro możemy doświadczyć, to dlaczego mielibyśmy tylko wierzyć. W średniowieczu cały świat wierzył, że ziemia jest „pępkiem świata” a słońce krąży wokół ziemi. Jeden człowiek się z tym nie zgadzał, i Kopernik miał rację! Więc to, że wielu ludzi nieznających całej prawdy w coś wierzy, to wcale jeszcze nie oznacza, że tak musi być. (Mt 23,13)   Udowodnij sam; szukaj a znajdziesz (Łk 24,49). Uwierz Jezusowi, który powiedział: „Ześlę pomoc pocieszyciela Ducha Świętego, sam przyjdę do ciebie i ci pomogę” (J 14,16-26). Jezus nie kłamie, mówi prawdę. Daj się przekonać Jezusowi. Możesz doświadczać Jego pomocy. Przyjmij Boże wskazówki (Łk 11,9. Mt 13,44-46. Łk 18,1-8. 1J 4,13-16. Łk 22,29), jako coś, co możesz doświadczyć, a nie tylko wierzyć. Czytaj Pismo Święte, zacznij poznawać Jezusa. Jezus jest prawdą, a Ewangelia jest Chrystusem (Ap.19,13).   
[Pobierz prezentację powód: 51]
[Zobacz listę wszystkich]
52   Wierzysz, że Bóg istnieje, jest, a nie, że będzie i zaistnieje. Wierzysz, że Chrystus zmartwychwstał, żyje, pomaga, a nie, że zmartwychwstanie i dopiero będzie pomagał. Jeżeli tak jest, zadaj sobie pytanie, o co chodzi w byciu z Bogiem?   Być z kimś, to znać go, przebywać z nim, rozmawiać. Być z Bogiem to podobnie: Słyszeć, ujrzeć, patrzeć, dotykać, Inaczej mówiąc mieć współudział z Apostołami, a mieć udział z Apostołami znaczy mieć z Ojcem i Jego Synem (1 J 1,1-3)). Doświadczać Bożej pomocy, tak jak doświadczali Apostołowie po zesłaniu Ducha Świętego (Dz 1,2).  Czytam Pismo Święte, abym mógł być posłusznym zmartwychwstałemu Panu. Poznaję Słowo Boże, aby się dowiedzieć, co mi chce dać, jak mogę otrzymać pomoc, jak mam wypełniać wolę Bożą? Jak służyć Panu Bogu? Jak stać się Apostołem, godnym zesłania Jego pomocy, zesłania Ducha Świętego (J 14,18). Czytam Pismo Święte i staram się wprowadzać to słowo w czyn. Codziennie czytam fragment i rozważam go; zastanawiam się nad tym, co Bóg chciał w tych słowach mi powiedzieć. (Dz 17,11). [Pobierz prezentację powód: 52]
[Zobacz listę wszystkich]

 

53  „Uczmy się korzystać z Pisma Świętego jako źródła Prawdy objawionej. Ono ułatwi nam wniknąć w głębię Odkupienia i otworzyć się na tajemnicę Chrystusa. Słowo Boże niech kształtuje nasze życie i postępowanie, abyśmy jak Apostołowie stawali się głosicielami i świadkami Dobrej Nowiny aż po krańce ziemi.” (Jan Paweł II) [Pobierz prezentację powód: 53]
[Zobacz listę wszystkich]

 

54    Mów, Panie sługa Twój słucha, tak powiedział Samuel (1Sm 3, 10). Czy ofiaruję się Bogu na służbę? Czy powiem, mów Panie sługa słucha? (Iz 6, 8; Mt 10, 16). Jezus woła, chodź za mną, - czy idę wszędzie tam gdzie Jezus? (Dz 5, 29), czy idę (chcę) tylko do nieba?. Porównujemy się z tak zwanymi „gorszymi” i wtedy „jaśniejemy” (Łk 18, 9-14; 14,13).?Ale to nie do porównania jesteśmy wezwani, lecz na służbę (Łk 16, 11-13). Jeżeli zlecisz pracownikowi zadanie, to on to robi a nie mówi że zrobi (Mt 8, 9; Mt 28, 19-20 ), Jezus powiedział do uczniów a przez nich do nas, do dzisiejszego kościoła, ( 2Kor 6, 16; Rz 16, 5) że mamy „robić”, czynić uczniów ze wszystkich narodów. (Rz 10, 14). To nie jest łaska, to jest obowiązek (Mt 20, 1), głosić ewangelię tak, aby osiągnąć skutek, z tego będziemy rozliczeni (Iz 5, 1-12). Składać swoje życie Bogu (Rz 12, 1-2; 11), to dostąpić zbawienia. Jesteśmy zwycięzcami, jeżeli wykonujemy posługę ( J 21, 15-19). Ale my nawet nie wiemy, co Bóg powiedział! Czytajmy Pismo Święte, starajmy się zejść z szerokiej drogi i iść wąską ścieżką za Jezusem ( Mt 7, 14; Mr 8, 34-35). [Pobierz prezentację powód: 54]
[Zobacz listę wszystkich]

 

55  Tolle etelle takie słowa usłyszał stojący na rozdrożu  Augustyn, kiedy szukał prawdy. Bierz Augustynie i czytaj, zabrał księgę Pismo Święte i przemienił zupełnie całe swoje życie. „Postanowiłem przeto zwrócić się do Pisma Świętego i zobaczyć, jakie są to księgi. I oto widzę rzecz, która jest zamknięta dla pysznych; niepozorna jest, gdy się do niej podchodzi”   Św. Augustyn mówi o konieczności studiowania Biblii „Znajomość jej konieczna jest dla tych, którzy wierzą, a nie widzą”. Nawet, jeżeli widzisz jest to koniecznością, abyś nie oślepł. Ale jeżeli tylko wierzysz? …  Inaczej mówiąc zacznij czytać Pismo Święte abyś mógł zobaczyć, a nie tylko wierzyć. ( J 9:41) [Pobierz prezentację powód: 55]
[Zobacz listę wszystkich]

 

56  W Księdze wyjścia czytamy: Było to w trzecim miesiącu od wyjścia Izraelitów z Egiptu; w tym dniu przybyli oni na pustynię Synaj (Wj 19:1). Jest napisane, „w tym dniu”. Powinno przecież być: „w tamtym dniu”. Jeżeli napisane jest „w tym dniu”, zapewne znaczy to, że dzień ofiarowania Pisma Świętego nigdy nie może stać się przeszłością - jest on tym dniem, dzisiejszym dniem. Zawsze kiedy studiujemy Biblię, musi ona być dla nas taka, jak gdyby była dana nam dzisiaj. Gdybyśmy któregoś ranka po przebudzeniu usłyszeli: Włóż rękę pod poduszkę, tam jest Biblia, spisane Słowo Boże, zapewne wszyscy z uwagą, wnikliwie studiowalibyśmy, słowo za słowem, zdanie za zdaniem. Jeżeli Biblia, jest dla nas taka, jak gdyby była dana nam dzisiaj, to samo odnosi się do wszystkiego co jest w niej zawarte. To nas Jan Chrzciciel upomina do opamiętania, informuje nas, że za nim idzie Ten, który będzie nas chrzcił Duchem Świętym. (J 1,33; Dz 1,5). W każdym wieku, gdy czytamy Słowo Boże, zawsze musimy widzieć siebie takimi, jak gdybyśmy to my wyszli z Egiptu, jak gdyby to nas Jezus Chrystus uzdrawiał z paraliżu, ślepoty, głuchoty (Mt 15,30). Czytając Biblię, spróbujmy zobaczyć siebie jak to nas Bóg prowadzi do ziemi obiecanej, wyobraźmy sobie, że to dziś spotykamy Jezusa, a On mówi do nas. Każda epoka jest tak samo bliska Bogu. Wszyscy ludzie żyjący w różnym czasie są Mu tak samo bliscy. Czytajmy Pismo Święte.
[Pobierz prezentację powód: 56]
[Zobacz listę wszystkich]
57   Czytaj, wczytuj się w Ewangelię, a znajdziesz tam drogocenną perłę, która życie twoje uczyni jasne, niebiańskie, znajdziesz Jezusa, który stanie się nieodłącznym Towarzyszem życia twego, który będzie ci Doradcą najlepszym w wątpliwościach, Siłą w słabości, Nauczycielem w chwilach ciemności (Św. U. Ledóchowska). Słyszymy różne zachęty do dogłębnego poznania Słowa Bożego. Nauczający mówią do nas - tak jak Jezus do uczniów przy pierwszym z nimi spotkaniu – „Chodźcie i zobaczcie, poznajcie i doświadczcie”  (1 J 1, 1-3). Sprawdź sam o co chodzi Jezusowi, przekonaj się i doświadcz błogosławieństwa jakie płyną z zachęty Jezusa który mówi: „Mówił do wszystkich: Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje!” (Łk  9, 23). ??Szczęśliwa dusza, która zrozumiała, że w Ewangelii ma skarb ukryty, i która cierpliwie, powoli ten skarb z niej wydobywa (Św. U. Ledóchowska).
[Pobierz prezentację powód: 57]
[Zobacz listę wszystkich]
58   Święci nam podpowiadają: Z Ewangelią to taka sprawa. Przeważnie czyta ją się z ciekawości, z pewnym zainteresowaniem - o tak, jak zwykłą książkę, Drugi, trzeci, czwarty raz - coraz mniej interesuje, robi się to czytanie nudne. Już się wszystko wie, po co jeszcze czytać, co się i tak pamięta? Ale na to nie trzeba zważać, odważnie dalej - czytaj, czytaj jeszcze, powoli. Coraz bardziej wnikaj w myśli tych cudownych nauk Chrystusowych, coraz bardziej staraj się poznać Chrystusa - zbliż się do Niego, naucz się Go kochać za ten ogrom miłości, jakim ciebie kocha (Św. U. Ledóchowska). Biskupi nas nauczają: Posiadanie Pisma Świętego na co dzień, we własnym domu, pod ręką, jest warunkiem koniecznym wszelkiej inicjacji biblijnej, a z czasem - rozwoju duchowość biblijnej. Samo jednak posiadanie nie wystarczy. Trzeba do Pisma Świętego zaglądać, trzeba je czytać. Można je czytać indywidualnie, w rodzinie lub we wspólnocie. Wielką pomocą przy lekturze Pisma Świętego są tzw. Kręg Biblijne. Organizuje się je w poszczególnych parafiach… (abp. M/ Gołębiewski). Nie zwlekaj zacznij czytać Biblię już dziś! Włącz się w Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II! Niech przy każdej parafii powstaną Kręgi Biblijne.
[Pobierz prezentację powód: 58]
[Zobacz listę wszystkich]
59   Święci nam doradzają:  Wczytuj się w Ewangelię a nie będzie w twym życiu chwil strasznych, rozpaczy pełnych, kiedy dusza czuje się zupełnie sama, opuszczona. Jezus zawsze będzie blisko ciebie a przy Jezusie zawsze i wszędzie, nawet w największym bólu: pokój, ufność i szczęście Boże. Kochaj Ewangelię, kochaj Jezusa - a znajdziesz szczęście już na ziemi (Św. U. Ledóchowska). Pan Bóg nakazuje: „Weźcie przeto sobie te moje słowa do serca i duszy. Przywiążcie je sobie jako znak na ręku. Niech one będą wam ozdobą między oczami." (Pwt 11, 18)  Pan Jezus informuje:  „Kto gardzi Mną i nie przyjmuje słów moich, ten ma swego sędziego: słowo, które powiedziałem, ono to będzie go sądzić w dniu ostatecznym” (J 12:48). A my? … Czytamy co najmniej 15 minut dziennie. Raz w tygodniu wgłębiamy się w wspólnotach w każde Słowo Boże. Zachęcamy do wspólnego czytania Biblii. Słuchamy, jako Jego lud, nauki Bożej; nadstawiamy nasze uszy na Słowa ust Boga (Ps 78, 1-8).
[Pobierz prezentację powód: 59]
[Zobacz listę wszystkich]
60  Biblię można porównać do: extra super marketu. Biblia jest jak: chleb, ogień, światło, mleko, miód, złoto, lustro, młot, miecz, nasienie… Z pierwszych półek darmo bierzesz, Tyle ile potrzebujesz, bez ograniczeń: uzdrawianie, radość, wolność, partnerstwo, pokój, szczodrość, hojność, dobroć, mądrość, rozum, jasność, wieczność, łaskę, lekarstwo, darowanie, nauczanie, drogowskaz, siłę, wiarę, nadzieję, miłość… Usłysz, Panie, głos mój - wołam: zmiłuj się nade mną i wysłuchaj mnie! O Tobie mówi moje serce: Szukaj Jego oblicza! Szukam, o Panie, Twojego oblicza; Swego oblicza nie zakrywaj przede mną, nie odpędzaj z gniewem swojego sługi! (Psalm 27:7 -9). Co by było gdyby istniał super market sprzedający nie chleb i mleko, ale wyłącznie dary Ducha Świętego? Tyle ile potrzebujesz, bez ograniczeń – pokoju, miłości, cierpliwości, radości… Gdybym ja miał taki super market sam Bill Gates przychodziłby do niego po kredyt! (O. Tom Forrest CSsR). Jesteś smutny, masz stertę kłopotów, zmartwień, problemów . . . Przyjdź do Jezusa darmo bierz! BEZ OGRANICZEŃ ? I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. (Dz 2:4, Ps 4,4, Ps 4, 8-9). Wyciągnij ręce darmo bierz! - Przeto wyciągam dłonie i proszę: Ojcze daj. (Ps 4, 8-9, Ps 18, 7). zobacz na youtube [Pobierz prezentację powód: 60]

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
 

Św. Stanisław - live - serwis

dołącz do naszej modlitewnej grupy

MODLITWA O NAWRÓCENIE, UWOLNIENIE, UZDROWIENIE

KAŻDY DRUGI WTOREK MIESIĄCA GODZ. 18.00

NASZE FILMY

Schola Dziecięca "Śpiewajmy Panu"

Projekt Trzeźwienie Przez Kulturę

Projekt Trzeźwienie Przez Kulturę 2

Projekt Klub Młodzieżowy

Projekt Zielone Ogrody

Projekt Zielona Przystań

Projekt Młodzieżowy Klub Odkrywców

GRUPA WSPARCIA DLA OSÓB WSPÓŁUZALEŻNIONYCH "NOWE ŻYCIE"

spotkania - Wtorek 17.30

kontakt - 698 168 285

Diecezjalne Studium Organistowskie

ATH MOTO CLUB WŁocławek

Msza Trydencka

Niedziela godz. 15