Witamy na stronie Parafii Św.Stanisława BM we Włocławku

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Klub motocyklowy nosi nazwę Rycerze Świątyni Jerozolimskiej.

Klub zwany w dalszej części niniejszego statutu Klubem

§ 2

Klub jest katolicką  organizacją społeczną powołaną w celu popularyzacji turystyki motocyklowej oraz prowadzenia działalności charytatywnej  , zrzeszającą osoby duchowne i świeckie  o ustalonych normach moralnych i społecznych.

§ 3

Klub posiada własne odznaki organizacyjne, oraz godło. Wzory powyższych i sposoby ich prezentacji ustalają  Członkowie Rady  i zostają zatwierdzone przez  Jego Ekscelencję  Księdza Biskupa.

§ 4

Klub działa zgodnie z nauką kościoła i pod  patronatem  Jego Ekscelencji  Księdza Biskupa.
Członkowie Klubu zobowiązują  się do jazdy zgodnej z przepisami – zawsze jada dostojnie zgodnie z ustalonym harmonogramem.
Członkowie Klubu zwracają się do siebie z należytym szacunkiem i godnością  jak przystało na „Rycerzy”.


§ 5

Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej członków oraz  Prawach i Cnotach  Rycerskich :

Kodeks rycerski :

 1. Bądź zawsze oddany Bogu, Ojczyźnie.
 2. Nigdy nie bądź tchórzliwy.
 3. Bądź ambitny i podążaj do celu.
 4. Przegrane bitwy znoś z honorem.
 5. Bądź wzorem dla innych.
 6. Szanuj ludzi wokół siebie.
 7. Dobro i prawość przed niesprawiedliwością broń.
 8. Bądź hojny dla ludzi w potrzebie.
 9. Bądź wierny swym zasadom i ideałom.
 10. Nie krzywdź słabszych.

Cnoty Rycerza:

 1. życie w prawdzie
 2. wiara
 3. żałowanie grzechów
 4. dawanie dowodów pokory
 5. miłowanie sprawiedliwości
 6. bycie miłosiernym
 7. bycie szczerym i wielkodusznym
 8. znoszenie prześladowań


CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 6

Celem Klubu jest:

1.prowadzenie działalności charytatywnej i wychowawczej wśród dzieci i młodzieży
2. popularyzacja wiedzy o motocyklach ,
3. promowanie i rozpowszechnianie ruchu motocyklowego w społeczeństwie,
4. rozwój turystyki motocyklowej,
5. propagowanie kultury w ruchu drogowym,
6. podejmowanie działań zmierzających do poprawy wizerunku motocyklistów w społeczeństwie i traktowania motocyklistów jako pełnoprawnych uczestników ruchu drogowego,
7. udział i podejmowanie inicjatyw w zakresie działalności  dobroczynnej,

§ 7

Klub realizuje swoje cele poprzez:
1. organizowanie i udział w spotkaniach motocyklowych, zlotach, rajdach itp.,
2. organizowanie imprez o charakterze charytatywnym i turystyczno – sportowym dla  dzieci i młodzieży
3. udział w pracach Diecezji  prowadzonych dla dzieci ,
4. współpracę z innymi klubami motocyklowymi, organizacjami katolickimi i społecznymi w celu organizacji spotkań i działalności charytatywnej,

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 8

1. Członkami Klubu mogą zostać księża oraz  osoby świeckie .
2. Osoby w wieku od 16 do 18 roku życia, mogą należeć do Klubu za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych jako sympatycy klubu.
3. Członkami klubu mogą zostać osoby o nienagannych normach moralnych i społecznych po okresie próbnym oraz rekomendacji członka Rady

4.Rada Klubu składa się z 12 członków stałych mianowanych przez Jego Ekscelencję Księdza Biskupa z niezbywalnym prawem w Radzie.         
5.W skład Rady wchodzi 6-ciu Księży i 6-ciu Świeckich.
6.Na czele Rady stoi Komandor oraz 2-óch Kapitanów.
7.Komandor jest wybierany z pośród osób duchownych i mianowany  przez Jego Ekscelencję Księdza Biskupa.
8.Dwóch Kapitanów wybieranych jest spośród Członów Rady 
9.Rada powołuje ośmiu Sierżantów.
10.Mistrz ceremonii jest powoływany przez Radę i wybierany z pośród 12 członków Rady.

§ 9

Członkowie Klubu dzielą się na:
1. Zwyczajnych.
2. Honorowych.
3. Oczekujących.

§ 10

Dwunastu mianowanych Rycerzy Rady stanowi podstawę Klubu.

Członkiem zwyczajnym Klubu może zostać każda osoba, która:

1. zgłosiła swoją chęć przynależności do klubu poprzez  członka Rady i jest czynnie zaangażowana w realizację celów  Klubu,
2. zostanie przyjęta w poczet członków Klubu uchwałą , podjętą po zasięgnięciu opinii członków Rady, poprzez głosowanie Rady  – prostą większością głosów.

§ 11

Klub może odmówić przyjęcia w poczet członków osoby, która nie spełnia warunków  lub której dotychczasowe zachowanie nie gwarantuje wedle wiedzy Rady, dotrzymania obowiązków członka wynikających ze statutu, uchwał Rady i ogólnie przyjętych norm zachowania i współżycia społecznego.

§ 12

Członkiem honorowym Klubu może zostać osoba , która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Klubu.
1. Status członka honorowego Klubu nadawany jest przez  Radę .
2. Rada może nadać tytuł Honorowego Komandora.

§ 13

Członkiem oczekującym jest osoba która:

1. Została zaakceptowana przez  Radę Klubu  i oczekuje na nadanie prawa noszenia barw klubowych ,

§ 14

Członek zwyczajny Klubu ma prawo:
1. uczestniczenia w  Zgromadzeniu Członków Klubu z czynnym  prawem głosu,
2. zgłaszania opinii, wniosków i postulatów dotyczących działalności Klubu,
3. udziału w spotkaniach i imprezach organizowanych przez Klub oraz reprezentować Klub na innych tego typu imprezach w kraju i zagranicą,
4. noszenia odznak i barw Klubowych.

§ 15

Członek zwyczajny Klubu powinien:
1. aktywnie uczestniczyć w pracach i realizacji celów Klubu,
2. przestrzegać , regulaminów i uchwał Klubowych,
3. Dbać o wizerunek Klubu zgodnie z przyjętymi normami przez członków Klubu,
5. popularyzować informacje o motocyklach ,
6. dbać o potrzebujących i udzielać im pomocy ,
7. udzielać koleżeńskiego wsparcia i pomocy pozostałym członkom Klubu.

§ 16

Utrata członkostwa następuje na skutek:
1. śmierci członka lub utraty wiarygodności co do norm przyjętych przez członków klubu,
2. utraty praw publicznych,
3. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Klubu,
Wykluczenia uchwałą Klubu w razie:
1. nieprzestrzegania  przyjętych norm  ,
2. nieusprawiedliwionego notorycznego nie uczestniczenia w pracach Klubu,
3. nieprzestrzegania Statutu i uchwał Klubu.
4. wystąpienia istotnych „czynów” naruszających dobro klubu lub jego członków

§ 17

Rada Klubu  wprowadza zakaz używania w miejscach sąsiadujących z barwami klubowymi wszelkich symboli i znaków powszechnie uznawanych za obraźliwe.

WŁADZE KLUBU

§ 18

Wielka Rada Klubu jest najwyższą władzą Klubu.
Jej postanowienia są ostateczne z wyłączeniem decyzji Generała klubu.
Rada odpowiada za podjęte decyzje przed Jego Ekscelencję Księdzem  Biskupem.
Honorowym Generałem Klubu jest Jego Ekscelencja Ksiądz  Biskup.

§ 19

Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

W Walnym Zgromadzeniu Członków Klubu biorą udział:
1. z głosem stanowiącym – członkowie Rady;
2. głosem doradczym – członkowie  i zaproszeni goście;
3. w przypadku równej ilości głosów w głosowaniu głos Komandora liczy się podwójnie;

 

§ 20

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Klubu może odbyć się w każdym czasie i może być zwołane na wniosek i po akceptacji Rady Klubu bezwzględną ilością głosów.

§ 21

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obraduje i podejmuje uchwały w sprawach dla których zostało zwołane.

§ 22

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

1. uchwalanie działań klubu,
2. określenie głównych kierunków  rozwoju Klubu,
3. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Klubu i przeznaczeniu jego majątku,
6. podejmowanie wszelkich decyzji dotyczących funkcjonowania klubu


FUNKCJE KLUBOWE

§ 22

Wszystkie funkcje klubowe maja charakter dobrowolny i społeczny.
Stanowiska Funkcyjne to :

Komandor
2-aj  Kapitanowie
8-iu sierżantów
Mistrz Ceremonii
Wszystkie wybrane osoby na stanowiska funkcyjne odpowiadają i rozliczają się ze swoich działań przed  Radą Klubu.

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
 


Św. Stanisław - live - serwis

dołącz do naszej modlitewnej grupy

MODLITWA O NAWRÓCENIE, UWOLNIENIE, UZDROWIENIE

KAŻDY DRUGI WTOREK MIESIĄCA GODZ. 18.00

NASZE FILMY

Schola Dziecięca "Śpiewajmy Panu"

Projekt Trzeźwienie Przez Kulturę

Projekt Trzeźwienie Przez Kulturę 2

Projekt Klub Młodzieżowy

Projekt Zielone Ogrody

Projekt Zielona Przystań

Projekt Młodzieżowy Klub Odkrywców

GRUPA WSPARCIA DLA OSÓB WSPÓŁUZALEŻNIONYCH "NOWE ŻYCIE"

spotkania - Wtorek 17.30

kontakt - 698 168 285

Diecezjalne Studium Organistowskie

ATH MOTO CLUB WŁocławek

Msza Trydencka

Niedziela godz. 15